एकूण मंजुर पदसंख्या

 

मंजुर पदसंख्या- 3606                 स्थायी- 2380                                       अस्थायी - 1226

अनु.क्र.

पदनाम

वेतनश्रेणी

ग्रेड पे

आयुक्त कार्यालय

विभागीय कार्यालय

एकूण मंजूर पदे

शासन खर्चाची पदे(स्थायी)

अनुज्ञप्तीधारकाचे खर्चाची पदे(अस्थायी)

शासन खर्चाची पदे(स्थायी)

अनुज्ञप्तीधारकाचे खर्चाची पदे  (अस्थायी)

गट (राजपत्रित अधिकारी)

             

1

आयुक्त (भा.प्र.से)

37400-67000

10000

1

     

1

2

अप्पर आयुक्त

37400-67000

8900

1

     

1

3

सह आयुक्त

15600-39100

7600

2

     

2

4

सह-संचालक(लेखा)

15600-39100

7600

1

     

1

5

संचालक (अं.व द)

15600-39100

6600

1

     

1

6

उपआयुक्त (व.श्रे)

15600-39100

6600

2

 

6

 

8

7

उपआयुक्त (क.श्रे)

15600-39100

5400

2

     

2

8

अधीक्षक

15600-39100

5400

   

35

 

35

9

उप-संचालक (सांखिकी व संगणक)

15600-39100

5400

1

     

1

 

एकूण ()

   

11

 

41

 

52

गट- (राजपत्रित अधिकारी)

             

10

उप-अधीक्षक

9300-34800

4400

   

21

27

48

11

सहाय्यक आयुक्त

9300-34800

4400

4

 

6

 

10

12

लेखाधिकारी

9300-34800

4400

1

 

6

 

7

13

निरीक्षक

9300-34800

4300

2

 

196

54

252

 

एकूण ()

   

7

 

229

81

317

गट- (अराजपत्रित अधिकारी)

             

14

कार्यालय अधीक्षक

9300-34800

4300

12

 

39

 

51

15

टिप्पणी सहायक

5200-20200

2400

24

     

24

16

वरिष्ठ लिपीक

5200-20200

2400

   

64

 

64

17

संशोधन सहाय्यक

(संगणक)

9300-34800

4300

2

     

2

18

सहाय्यक लेखाधिकारी

9300-34800

4400

2

 

6

 

8

19

उपलेखापाल

9300-34800

4200

2

 

6

 

8

20

लेखापाल

5200-20200

2400

   

18

 

18

21

लघुलेखक (व.श्रे.)

9300-34800

4400

3

     

3

22

लघुलेखक (क.श्रे)

9300-34800

4300

5

 

10

 

15

23

लघुटंकलेखक

       

36

 

36

24

मुख्य टंकलेखक

5200-20200

2400

1

     

1

25

टंकलेखक

5200-20200

2800

2

     

2

26

लिपीक टकलेखक

5200-20200

1900

40

 

229

 

269

27

दुय्यम निरीक्षक

5200-20200

3500

4

 

404

429

837

28

सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक

5200-20200

1900

4

 

152

123

279

29

जवान नि वाहनचालक

5200-20200

1900

10

 

238

 

248

 

एकूण ()

   

111

 

1202

552

1865

गट -  (अराजपत्रित कर्मचारी)

             

30

शिपाई (जवान)

5200-20200

1900

20

 

624

593

1237

31

पट्टा नाईक

5200-20200

1600

3

 

5

 

8

32

दफ्तरबंद

5200-20200

1600

3

     

3

33

चपराशी

4440-7440

1300

20

 

102

 

122

34

आवेष्टक

4840-7460

1600

   

2

 

2

 

एकूण ()

   

46

 

733

593

1372

 

एकूण मंजूर पदे

3606

(+++)

   

175

-

2205

1226

3606