संपर्क महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

जालना

.क्र.

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

1

निरीक्षक जालना   "अ"

जालना

जालना नगरपालिका(शहर) परिक्षेत्र, भोकरदन तालुका, जाफ्राबाद तालुका परिक्षेत्र.

 

दुय्यम निरीक्षक जालना शहर

जालना

जालना नगरपालिका (शहर) परिक्षेत्र.

 

दुय्यम निरीक्षक भोकरदन

भोकरदन

भोकरदन तालुका, जाफ्राबाद तालुका परिक्षेत्र.

2

निरीक्षक जालना "ब"

अंबड

जालना तालुका, बदनापूर तालुका, अंबड तालुका, घनसावंगी, परतूर तालुका, मंठा तालुका परिक्षेत्र.

 

दुय्यम निरीक्षक परतूर

अंबड

जालना तालुका (ग्रामीण भाग), परतूर तालुका, मंठा तालुका परिक्षेत्र.

 

दुय्यम निरीक्षक अंबड

अंबड

बदनापूर तालुका, अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका परिक्षेत्र.